Znajdź nas na mapie

Informacja w zakresie przetwarzania
danych osobowych przez AA HERKULES sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

informujemy, że z w związku z wdrożeniem w AA HERKULES Sp. z o. o. nowych zasad przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych dostosowanych do postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, wprowadziliśmy nowe rozwiązania mające na celu osiągnięcie najwyższego stopnia zabezpieczenia przetwarzanych Danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych

AA HERKULES Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ks. Mjra Karola Woźniaka 18, 40-389 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000956457, REGON: 52147118200000, NIP: 9542837756.

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pisemnie z dopiskiem „Dane Osobowe” na adres siedziby albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wsparcie@aaherkules.pl

 

Sposób uzyskania danych

Dane przekazywane przez Kontrahentów: W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a AA HERKULES Sp. z o.o., podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Państwem i Administratorem. W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio z Administratorem, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez Administratora.
 

Dane pozyskane z innych źródeł: Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG,KRS lub Rejestry Długów w celu weryfikacji informacji podanych przez Kontrahentów. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach. Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy AA HERKULES Sp. z o. o. a takim podmiotem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu, zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.

 

Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe podane w trakcie nawiązania lub realizacji współpracy, przed oraz po zawarciu umowy, jak również po jej rozwiązaniu są przez Administratora przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w RODO. Dane, które udostępnili nam Państwo są przez nas przetwarzane przede wszystkim w celu realizacji zawartej umowy. Dane mogą być przetwarzane w związku z wykonywaniem przez nas czynności w zakresie realizacji prawnych interesów. W tym zakresie możemy przetwarzać Państwa dane m.in. w celu realizacji naszych praw związanych z dochodzeniem roszczeń i obsługą prawno-organizacyjną. Zdarza się także, że Państwa dane mogą być przetwarzane w związku z realizacją obciążających nas obowiązków nałożonych przez przepisy szczególne oraz do prowadzenia rozliczeń księgowych, rachunkowych i podatkowych. Jednocześnie wskazujemy, że w przypadku wykonywania innych operacji na Państwa danych i korzystania z nich w inny sposób, za każdym razem przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie.

 

Podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

 1. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Administratora i w celu umożliwienia Administratorowi nawiązania i utrzymania stosunków gospodarczych (realizacji transakcji) oraz kontaktu z Państwem lub Państwa pracodawcą (jeżeli przetwarzanie Państwa danych jest związane z zatrudnieniem w przedsiębiorstwie, z którym Administrator współpracuje).
  W tym celu Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z tym, że są niezbędne do realizacji celu przetwarzania – wykonania Umowy lub podjęcia czynności przed zawarciem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami lub w ramach wypełnienia innych obowiązków prawnych wymagających udostępnienia danych na żądanie właściwych organów lub sądów), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. w celach marketingowych Administratora - w szczególności w celu promowania oferty, produktów i usług Administratora. W ramach marketingu Administrator wszystkie Państwa dane przetwarza w celach marketingowych z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadnionym interesem jest w tym zakresie chęć utrzymywania kontaktu z klientami i prezentowania im oferty oraz promocji Administratora.
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa określającej każdorazowo cele przetwarzania danych osobowych, niezależnie od momentu jej wyrażenia, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  W tym przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie wyrażona przez Państwa zgoda, w każdym czasie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co jednak nie pozbawi zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie, w którym zgoda obowiązywała.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są i przechowywane przez okres co najmniej równy okresom przedawnienia w zakresie wzajemnych roszczeń. W przypadku wystąpienia na drogę postępowania sądowego, egzekucyjnego lub mediacyjnego okres przechowywania danych wydłuża się do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem przez Sąd lub zakończenia postępowania egzekucyjnego w przypadku wyegzekwowania całej należności, nie dłużej jednak niż trzy (3) lata od dnia wydania prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania z uwagi na wyegzekwowanie całej należności. Jeżeli Państwa dane przetwarzane są w związku z prowadzoną komunikacją – Administrator przechowuje Państwa dane nie dłużej niż przez okres pięciu (5) lat od ostatniej komunikacji. Okres ten pozwala Administratorowi na odnalezienie w razie potrzeby przekazanych przez Państwa informacji, zapytań i problemów, np. celem zapewnienia odpowiedniej jakości usług. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych - przetwarzamy przez pięć (5) lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 

Administrator usunie Państwa dane osobowe najpóźniej w terminie roku (1) od zakończenia okresu przetwarzania danych.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: pracownicy i współpracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, jak również partnerzy handlowi Administratora, tj. dostawcy i klienci Administratora oraz podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej AA HERKULES, którym udostępnienie Państwa danych osobowych jest niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania.
 

W żadnym wypadku Administrator nie będzie jednak oferował lub sprzedawał Państwa danych osobowych na rzecz podmiotów, które nie są zaangażowane w transakcje zawierane przez Administratora z Państwem lub Państwa pracodawcą (jeżeli przetwarzanie Państwa danych jest związane z zatrudnieniem w przedsiębiorstwie, z którym Administrator współpracuje). Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być także podmioty świadczące na rzecz Administrator usługi rachunkowe, kadrowo-płacowe, prawne oraz informatyczne i hostingowe.

 

Państwa uprawnienia

W stosunku do przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych – przysługuje Państwu uprawnienie, aby w każdym momencie zwrócić się do nas z prośbą o informację, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • prawo do poprawiania danych – przysługuje Państwu uprawnienie, aby w każdym momencie zwrócić się do nas z prośbą o poprawienie lub uaktualnienie Państwa danych, jeżeli okaże się, że Państwa dane są nieprawidłowe lub nieaktualne. Celem uniknięcia wątpliwości, AA HERKULES SP. Z O. O. może poprosić Państwa o przekazanie informacji pozwalających na Państwa zidentyfikowanie oraz potwierdzenie zmiany lub uaktualnienia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – jeżeli okaże się, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu uprawnienie do żądania, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Państwa żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych do niezbędnego minimum lub zaprzestaniem dalszego przetwarzania;
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli okaże się, że Państwa dane osobowe przetwarzamy bez podstawy prawnej, albo przetwarzamy je, choć nie są nam już potrzebne do celów, w których je zebraliśmy – przysługuje Państwu prawo do żądania, abyśmy usunęli Państwa dane osobowe naszych baz i systemów. Przychylimy się do Państwa żądania, o ile nie będzie istniał inny uzasadniony interes przetwarzania Państwa danych osobowych, ani obowiązek dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych. W każdym przypadku postaramy się zrealizować Państwa prośbę w najszerszym dopuszczalnym zakresie, a jeżeli nie będzie to możliwe – postaramy się zmodyfikować je w ten sposób, aby nie można już było przypisać Państwu tych danych (w ramach tzw. pseudonimizacji);
 • prawo do przenoszenia danych – w tych przypadkach, w których Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody lub w związku z wykonaniem Umowy, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany (np. w systemie informatycznym), na Państwa prośbę wyeksportujemy dane, które przetwarzamy do odrębnego pliku w popularnym formacie, aby umożliwić ich przekazanie do innego administratora danych.


Uprawnienia, o których mowa powyżej może wykonywać poprzez ich zgłaszanie Administratorowi pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Dane Osobowe”, lub mailowo na adres poczty elektronicznej: wsparcie@aaherkules.pl

 

Prawo do sprzeciwu

Odrębnie chcemy Państwa poinformować, że przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Jeżeli okaże się, że w sytuacji przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o interes publiczny lub interes prawny AA HERKULES Sp. z o. o. lub jakiejkolwiek strony trzeciej – przetwarzamy Państwa dane w zbyt szerokim zakresie (w sposób nieadekwatny) – przysługuje Państwu uprawnienie do ograniczenia przetwarzania Państwa danych. To samo uprawnienie przysługuje Państwu, jeżeli w jakimkolwiek czasie okaże się, że nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po zgłoszeniu sprzeciwu – nie będziemy już przetwarzać Państwa danych w tym zakresie i w tym celu, o ile nie będzie to konieczne ze względu na istnienie jakiś ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania przez nas Państwa danych, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności; lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.
 

Uprawnienia, o których mowa powyżej może wykonywać poprzez ich zgłaszanie Administratorowi pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Dane Osobowe”, lub mailowo na adres poczty elektronicznej: wsparcie@aaherkules.pl

 

Prawo do złożenia skargi

Jeżeli okaże się, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Państwa danych osobowych, wówczas przysługuje Państwu uprawnienie do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

W ramach wykonania tego uprawnienia powinni Państwo podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Państwa prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

 

Zasady przetwarzania

Mając na uwadze, że priorytetem Administratora Danych osobowych – AA HERKULES Sp. z o. o. jest prawidłowa realizacja wszystkich obowiązków wynikających z RODO i uregulowań zawartych w polskich aktach prawnych oraz wdrożenie zasad opisanych w dokumentach wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki prywatności udostępnionej na stronie internetowej https://www.aaherkules.pl/polityka-prywatnosci-firmy , która zawiera istotne dla Państwa informacje dotyczące sposobów, celów i podstaw przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz wskazują jakie uprawnienia przysługują Państwu wobec nas w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Polityka prywatności dostępna jest także w siedzibie Administratora (ul. Ks. Mjra Karola Woźniaka 18, 40-389 Katowice).

Wynajmujemy podnośniki najlepszych światowych marek:

Śląsk
Mazowieckie
Łódzkie
Dolny Śląsk
Małopolskie
Lubelskie
Podkarpackie

Mapa zasięgu firmy

 • Śląsk

  ul. Woźniaka 18
  40-389 Katowice 
  woj. śląskie

 • Mazowieckie

  ul. Żytnia 19A
  05-800 Warszawa / Pruszków
  woj. mazowieckie

 • Łódzkie

  ul. Katowicka 43
  95-030 Łódź / Rzgów
  woj. łódzkie 

 • Dolny Śląsk

  ul. Świdnicka 23
  55-040 Wrocław / Tyniec Mały
  woj. dolnośląskie

 • Małopolskie

  ul. Torowa 13A
  30-435 Kraków
  woj. małopolskie

 • Lubelskie

  ul. Szafranowa 8
  21-003 Lublin / Elizówka
  woj. lubelskie

 • Podkarpackie

  Rudna Mała 160
  36-060 Rzeszów / Zaczernie
  woj. podkarpackie